Liszt Ferenc Zeneakadémia könyvtára
Könyv, kotta és hangzóállomány bővítése

A program megvalósítása érdekében átadásra került eszközök listája:

Kazetták:

1. Kinko-ryu Shakuhachi Meikyoku-shu
2. Araki Kodo III.

Cd-k:

3. Kifu Mitsuhashi „Best Take”
4. „Misterius Sound of Bamboo-flute”, player:Watazumi-do shuso
5. „Watazumi-do”, player: Watazumi-do shuso
6. Katsuya Yokoyama Plays shakuhachi II., Koten Sugomori-Tradicional Shakuhachi Tunes
7. „Katsuya Yokoyama Plays Shakuhachi I., Shika-no-Tone-Tradicional Shakuhachi Tunes
8. „Take Ikkan” player: Aoki Reibo
9. „Take Dake” with Neptune(John Kaizan Neptum)

Könyvek:

10. The Shakuhachi: A Manual for Laerning by Cristopher Yohmei Blasdel and Yuko Kamisango
11. Kinko-ryu Shakuhachi Exercise Book for Beginners by Ono Seido
12. Kinko-ryu Shakuhachi Dokushu by Kusano Reifu

Kották:

Meiji Shin-Kyoku category:

1. Haru-no-umi by Miyagi Michio

Classical Ensemble category, all published by Kawase Junsuke:

1. Kurokami
2. Chidori-no-Kyoku
3. Rokudan-no-Shirabe
4. Chaondo(cha-no-yo-ondo)
5. Yugano
6. Midare Rinzetsu
7. Miyamajishi
8. Shochiku Bai
9. Nana Komachi
10. Sake (Sasa-no-Tsuyu)
11. Wakana
12. Aoyagi
13. Hagi-no-Tsuyu
14. Haru-no-Kyoku
15. Ukifune
16. Fune-no-yume
17. Isochidori
18. Mama-no-Kawa
19. Yuki
20. Matsukaze
21. Nasuno
22. Keshi-no-Hana
23. Kajimakura
24. Shinmusume Dojoji
25. Sue-no-Chigiri

Kinko-ryu Honkyoku category, all published by Kawase J.:

1. Banshiki-cho
2. Kumoijishi
3. Mukaiji Reibo
4. Tsuru-no-Sugomori
5. Shika-no-Tone
6. Koku Reibo
7. Hifumi Hachigaeshi-cho
8. Takiochi-no-kyoku
9. Yugure-no-Kyoku
10. Banshiki-cho
11. Shin Kyorei

Hangszerek:

20 db shakuhachi ( wooden shakuhachi, standard size 1.8(O) )

Technikai eszköz:

CD lejátszó és magnó (RCD 390 RM+CD, T.szám:01/0039)