Aspecto filozófiai szemle
Lapszámok megjelentetésének támogatása

A Magyar Fenomenológiai Egyesület 2008 őszén folyóiratot indított Aspecto címmel. Az Egyesület bevallott célja a filozófia kiemelése az akadémiai zártságból, és a gondolkodás számára elengedhetetlenül szükséges termékeny közeg megteremtése. Az Egyesület folyóirata ennek a megteremtendő közegnek az egyik fóruma kíván lenni.

A lap olyan írásokat közöl, amelyek az önálló gondolkodás igényével lépnek fel és eredeti módon taglalnak filozófiai problémákat. A szerzőktől tehát az adott témával kapcsolatban világos és megragadható állásfoglalást várnak, amelyet a szerző jól követhető, egymásra épülő gondolatokon keresztül fejt ki.

A gondolatok kifejtéséhez bármilyen, a filozófia által felkínálható – történeti, fenomenológiai, analitikus stb. – megközelítés alkalmas lehet, amennyiben képes hozzájárulni az adott téma jobb megértéséhez.  Alapvető meggyőződésük, hogy a filozófiának eleven, világos és vitára alkalmas gondolkodási formák kialakítására kell törekednie, amennyiben jelentőséget és megkerülhetetlenséget igazolni akarja.

 

Hangsúlyozzák, hogy a megjelenő írásokat nem kívánják egyetlen filozófiai irányzatra vagy hagyományra korlátozni, a folyóirat célja – összhangban az Egyesület munkájával – a magyar filozófiai élet egészének fellendítése, a kortárs filozófiai életben meghatározó szerepet játszó irányzatok és gondolkodási formák összevetése és ütköztetése.

Minden lapszámot egy-egy téma köré csoportosítanak. A számok körülbelül felét kitevő tematikus blokkot követik a műhelytanulmányok, vitairatok és recenziók.  A vitairatokkal aktuális filozófiai problémák felvetéséhez biztosítanak fórumot, amelyek továbbgondolásához várják az olvasók megjegyzéseit és hozzászólásait, de a cikkekhez írt megjegyzéseket is szívesen látják. A lapban „Aspektusok” cím alatt olyan tanulmányokat közölnek, melyek nem kapcsolódnak az adott szám témájához, de közérdeklődésre tartanak igényt.